Avís legal

I. Informació General 

Cynertia Consulting, S.L., amb domicili social al Carrer València, 63, local 1, 08015 (Barcelona), C.I.F. B-64274277 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 38817, foli 57, full B 336666, inscripció 1a , presta els següents serveis:

 • Consultoria de Negoci i Sistemes d'Informació.
 • La promoció d'iniciatives empresarials diverses.

 

Aquesta entitat, que presta els serveis a dalt indicats, és la titular d'aquest lloc "web" i se la denominarà en aquest document com a Cynertia.
 

 

 

II. Definicions

Els termes següents tindran el significat que se'ls dóna a continuació:

Continguts: Tota la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers que s'ofereixen a través del lloc "web".

Cookies: Conjunt de caràcters que s'emmagatzemen al disc dur o a la memòria temporal de l'ordinador d'un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web.

Enllaç (link): Apuntador d'hipertext que serveix per a saltar d'una informació a una altra, o d'un servidor a un altre, quan es navega per Internet.

Hacker: Persona que gaudeix arribant a un coneixement profund sobre el funcionament intern d'un sistema, d'un ordinador o d'una xarxa d'ordinadors.
Internet: xarxa global de telecomunicacions que, mitjançant diversos programes d'ordinador i protocols de comunicació, facilita la connexió entre ordinadors i l'intercanvi d'informació entre els mateixos i els seus usuaris.
Nom de Domini:Identificador d'un servidor connectat a Internet a través d'un nom fàcil de recordar per a l'Usuari d'Internet que es correspon amb una adreça numèrica d'Internet que és única. Una autoritat internacional i autoritats locals assignen els diferents dominis de tipus general (acabats en .com, .net i .org, entre d’altres) i per països (.és per a Espanya).
Obra: Totes les creacions de qualsevol gènere (incloent lescol·leccions i bases de dades) originals o derivades, col·lectiveso en col·laboració, compostes o independents, les prestacionsi produccions de qualsevol classe i naturalesa que siguin objected'un dret afí al dret d'autor o d'un dret sui generis, així com les creacions industrials tals com invencions, signes distintiusi models i dibuixos industrials i artístics, expressades perqualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el futur, creades per Cynertia o per tercers reconeguts per Cynertia.
Pàgina Web: conjunt d'informació expressada en format digital i distribuïda en diverses pàgines interconnectades mitjançant la tecnologia “hipertext” i “hipergràfics”, i a la qual poden accedir terceres persones, a través de la xarxa telemàtica Internet.
Servidor: sistema informàtic que proporciona recursos a altre ordinadors connectats a ell a través d'una xarxa. Els recursos poden ser fitxers, programes, informació, permisos, etc.
Lloc "web": Col·lecció de pàgines web dotades d'una adreça web única.
Usuari: tota persona que accedeixi o navegui pel lloc "web.
El present lloc "web" ha estat dissenyat per a donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els Usuaris a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts perCynertia. Totes aquestes informacions, activitats, productes i serveis diversos es nomenaran de manera conjunta dins d'aquest document com els Continguts.
La utilització d'aquest lloc "web" atribueix al navegant la condició d'usuari del lloc, la qual cosa implica l'adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment que s'accedeixi al mateix. Per això, Cynertia recomana a l'usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc "web".
L'accés a determinats continguts oferts a través d'aquest lloc "web" pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituïxen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització de les esmentats continguts, l'usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.
Cynertia podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del lloc "web", així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per a utilitzar els mateixos.
 
III. Accés i Seguretat
 
Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, Cynertia es reserva, conforme a la legislació vigent, el dret de limitar l'accés a determinades àrees del lloc "web" . En aquests casos, com requisit previ per a poder accedir al servei, l'Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real (vegi's política de privadesa).
L'Usuari triarà el seu propi identificador i contrasenya. Per a l'elecció de l'identificador, l'Usuari no podrà optar per expressions, paraules o conjunts de lletres que puguin resultar insultants, injurioses o contràries a la llei, a la moral i als bons costums. D'igual manera, tampoc podrà utilitzar marques, rètols d'establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense la seva autorització. Cynertia Cynertia assignarà l'identificador seleccionat per l'Usuari, sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per altre Usuari.
L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no se’n permet la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.
En el cas que l'Usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement de Cynertia el més aviat.
L'Usuari perdrà l'identificador seleccionat transcorreguts sis mesos sense haver fet ús del mateix per a qualsevol dels Continguts de Cynertia, podent ser seleccionat per un nou Usuari.
 
IV. Utilització dels Continguts
 
L'Usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels Continguts queCynertia posi a la seva disposició per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a la seguretat pública i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals.
Quan Cynertia presti serveis als Usuaris que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l'Usuari a través del lloc "web", tals com llistes de distribució, xats, newsgroups, allotjament de pàgines personals, etc. (des d'ara, “serveis actius”), els Usuaris s'obliguen a fer un ús dels mateixos conforme a la llei, les presents condicions, les condicions particulars de prestació del servei, la moral, els bons costums i la seguretat pública.
En particular, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, es considerarà terminant prohibit l'ús del lloc "web" amb les següents fins o conseqüències:
 • Quan, en qualsevol forma es violin o menyscabin drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals o en la resta de l'ordenament jurídic.
 • Quan s'indueixin actuacions delictives, denigratòries, difamants, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic.
 • Quan s'indueixin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Quan puguin generar alarma social injustificada.
 • Quan indueixin a involucrar-se en activitats perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.
 • Quan es divulgui informació falsa o inexacta, de manera que pugui induir a error a qui accedeixi a ella.
 • Quan es vulnerin o sigui previsible la vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers.
 • Quan es vulnerin o sigui previsible la vulneració dels secrets empresarials de tercers.
 • Quan es vulneri o sigui previsible la vulneració del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • Quan constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
 • Quan constitueixi publicitat no autoritzada o no sol·licitada (coneguda com a “Spamming”), cartes en cadena o qualsevol forma de loteria o joc d'atzar.
 • Quan constitueixin competència deslleial.
 • Quan es pugui difondre qualsevol tipus de virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol altre programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe accessibles a través del lloc "web".
 • Quan es pugui alterar o intervenir per mitjans fraudulents, Pàgines Web personals o correus electrònics d'altres usuaris sense autorització dels mateixos.
 • Quan es pugui realitzar una utilització indeguda o inadequada respecte al normal funcionament i finalitat de tots aquells Continguts que si escau puguin incloure's en el lloc "web" de Cynertia, tals com àrees de xat, netmeetings, grups de notícies, fòrums, etc.
 • Quan s'incorporin, posin a disposició o permetin accedir a productes, serveis, activitats o gèneres la importació de ls quals, exportació, circulació, tinença, comerç o producció estigui prohibida per les normes del país la legislació del qual sigui aplicable en cada cas i, específicament, els productes, serveis, activitats o gèneres inclosos en la llista que a continuació es detalla i els de caràcter anàleg o naturalesa similar, tret que els subjectes que exerceixen un tràfic sobre ells, estiguin degudament autoritzats, i assenyalant de manera enunciativa, però no exhaustiva, els següents:
  • Begudes alcohòliques.
  • Aliments.
  • Armes de foc, articles i materials perillosos, explosius o pirotècnics, i material de defensa, en general.
  • Gasos, productes químics, tòxics, etc.
  • Tabac
  • Articles, objectes o obres d'art falsificades.
  • Material pornogràfic.
  • Productes caducats, defectuosos, usats, etc. que posin en perill la salut o siguin potencials de contagiar alguna malaltia.
  • Éssers humans vius, morts, parts o restes dels mateixos.
  • Animals vius, morts o parts o restes dels mateixos.
  • Drogues, estupefaents i anàlegs.
  • Productes mèdics o farmacèutics, i els expedits amb recepta.
  • Llistes o bases de dades que continguin dades personals protegits.
  • Documents públics.
  • Documents d'identificació (DNI, passport) i llicències.
  • Llistes de correus electrònics.
  • Participacions i accions.
  • Informació qualificada de secreta per les autoritats del país.
  • Decodificadors de televisió per satèl·lit i cable.
  • Equips de vigilància, o qualsevol altre mecanisme o aparell creats especialment per a infringir el dret a la intimitat de manera il·lícita.
  • Articles embargats.
  • Els llibres, programari, pàgines web, pel·lícules, i qualsevol obra o producte en general, que tingui un contingut il·lícit, altament violent, racista, faci apologia del terrorisme o la criminalitat, ensenyi a fabricar armament o explosius, etc.
  • Pel·lícules, fotos, programari, jocs, música, etc. creats o comercialitzats havent violat els drets de propietat intel·lectual, paleses o marques.
  • Els productes, serveis, activitats o gèneres la importació dels quals, exportació, circulació, tinença, comerç o producció estigui sotmesa a l'adquisició d'una autorització o llicència, o a una legislació especial, en aquest cas, es regirà per la mateixa.
  • Els productes, serveis, activitats o gèneres adquirits, realitzats, produïts o comercialitzats de manera il·lícita.
  • En general, qualsevol cosa considerada fora del comerç.

Cynertia reserva el dret d'excloure a l'Usuari del servei actiu, sense previ avís, en cas que porti a terme alguna de les activitats anteriors i a exercitar les accions legals que consideri oportunes. En qualsevol cas, Cynertia no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o llocs a la disposició de tercers pels Usuaris, excepte els supòsits que així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

Qualsevol anunci o comentari, opinió, declaració o recomanació realitzat dintre dels serveis actius pertanyeran exclusivament als Usuaris que expressin aquests punts de vista i en cap cas s'entendrà que provenen de Cynertia, mantenint-se aquesta indemne i lliure de càrregues davant qualsevol reclamació que sorgís per la utilització d'aquests serveis actius per un Usuari en la manera que es prohibeix en aquest contracte o en la llei.

 

V. Servei

 

Cynertia es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc "web", així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als Usuaris, qui podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, Cynertia no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc "web" ni dels Continguts, pel que la utilització dels mateixos per part de l'Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a Cynertia en aquest sentit.

En relació amb els serveis actius o a qualsevol altre Contingut per al qual sigui preceptiu el registre, Cynertia podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i informació dels Usuaris per raons d'inactivitat o inutilització dels mateixos. En concret, Cynertia podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit al citat Contingut.

 

VI. Responsabilitat

 

Cynertia no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Cynertia, /o deguda a una actuació dolosa o causada, advertidament o inadvertida, per l'Usuari i/o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici de l'establert en l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i a l'efecte de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control deCynertia, tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc.i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Cynertia hagi adoptat les mesures apropiades de seguretat existents d'acord amb l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com anàs la seva causa, Cynertia Cynertia no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. Cynertia tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a l'Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del lloc "web" per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

Cynertia Cynertia no es responsabilitza de continguts i opinions de tercers recollides en el seu lloc "web" ni de la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per Enllaços o cercadors del lloc "web", ja que la funció d'aquestes és informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria en Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquesta web, i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per tot això, la Cynertia no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals.

Cynertia Cynertia no es fa responsable per la utilització que l'Usuari realitzi dels serveis i productes del lloc "web", infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers. En cas que existissin Continguts per a adults, és responsabilitat de l'Usuari o dels seus representants legals limitar l'accés als menors d'edat que estiguin al seu càrrec amb els mecanismes que el propi navegador d'Internet o altres serveis de tercers posen a la seva disposició.

Cynertia no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se en els equips dels Usuaris per possibles virus informàtics contrets per l'Usuari a causa de la seva navegació en el lloc "web", o per qualsevol altres danys derivats d'aquesta navegació.

Cynertia Cynertia no ofereix cap garantia en relació amb la continuïtat o absència d'errors en cap dels Continguts accessibles a través del seu lloc "web", a més de no garantir la correcció de qualsevol defecte o l'absència de virus i altres components nocius en el present lloc "web" o en el Servidor que ho subministra.

Cynertia Cynertia no es fa responsable de la veracitat, falta d'utilitat o adequació per a un ús específic del present lloc "web" ni dels Continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retard, falta de lliurament, lliurament incorrecte dels productes exposats o interrupció del servei; de l'exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus Continguts. L'aplicabilitat de qualsevol dels aspectes del Contingut del present lloc "web" ha de consultar-se amb un especialista de l'àrea específica.

En qualsevol cas, la informació proporcionada en aquest Lloc web està dirigida a complementar i no a reemplaçar l'assessorament que en tot cas ha d'obtenir-se directament de professionals comptables, fiscals, legals o altres competents. Cynertia aconsella ferventment la consulta a un professional en la matèria abans de prendre una decisió o realitzar una determinada actuació.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Cynertia pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquestes condicions o les condicions particulars que siguin d'aplicació.

 

VII. Publicitat

 

Part del lloc "web" pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc "web" compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. Cynertia no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els Continguts publicitaris inserits en aquest lloc "web" poden posar-se en contacto amb Cynertia.

 

VIII. Privadesa i Protecció de dades

 

1. Navegació anònima a través del Lloc web: Cynertia Consulting, S.L. només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del seu lloc web:

 • El nom de domini del proveïdor (PSI) que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un Usuari del proveïdor XXX només estarà identificat amb el domini xxx.és. D'aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre web.
 • La data i hora d'accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.
 • L'adreça d'Internet des de la qual va partir l’Enllaç que dirigeix al nostre web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l'efectivitat dels distints banners i enllaços que apunten al nostre servidor, amb la finalitat de potenciar els quals ofereixin millors resultats.
 • El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat de que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un Usuari concret i identificat.

2. Navegació amb Cookies: Aquest lloc "web" no utilitza cookies ni qualsevol altra aplicació que permeti l'obtenció de dades personals sense el consentiment de l'afectat.

3. Datos personales: A l'efecte del disposat en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, Cynertia Consulting, S.L. informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat creat i sota la responsabilitat d'aquesta empresa, amb les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc "web" (en el moment del seu registre o quan realitzi la seva consulta, comentari o sol·licitud), amb la finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, vostè ens presta el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat per l’esmentat mitjà.

Cynertia Consulting, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

L'Usuari consenteix expressament en la cessió de les seves dades personals a Cynertia Consulting, S.L., únicament amb les finalitats abans esmentades.
Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors d'edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat.

L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Cynertia Consulting, S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Finalment, Cynertia Consulting, S.L. li informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació i oposició mitjançant petició escrita al següent formulari o al Departament d'Atenció al Client de Cynertia Consulting, S.L., Carrer València, 63, local 1, 08015. Barcelona.

 

IX. Propietat Industrial i Intel·lectual

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial són tots els drets reconeguts per la legislació de propietat intel·lectual que tinguin caràcter patrimonial o d'explotació per a qualsevol finalitat i per a qualsevol modalitat d'ús, així com tots els drets reconeguts per la legislació de propietat industrial, inclosos en ambdós casos la facultat de sol·licitar els registres i inscripcions oportuns per a l'obtenció o protecció d'aquests drets (des d'ara, els “Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial”).

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

La publicació de missatges, pàgines web, emmagatzematge d'arxius o la comunicació pública de qualsevol altre contingut a través del lloc "web" de Cynertia suposa el reconeixement a favor d'aquest d'una llicència gratuïta amb la màxima amplitud que permeti l'ordenament jurídic que resulti d'aplicació, no exclusiu i a nivell mundial per a utilitzar, copiar, subllicenciar, adaptar, transmetre, executar o divulgar públicament qualsevol d'aquests continguts, i subllicenciar a tercers l'exercici de qualsevol dels anteriors drets, ja sigui total o parcialment.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Continguts d'aquest lloc "web" haurien d'adreçar-se a Cynertia mitjançant el següent formulari.

 

X. Llei Aplicable i Jurisdicció

 

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc "web" de Cynertia, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús de de el present lloc "web", els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

El present contracte es regirà per les lleis espanyoles.

 

XI. Cancel·lació

 

Finalment, li comuniquem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita adreçada al següent formulari de contacte, o al Departament d'Atenció al Client de Cynertia Consulting, S.L., Carrer València, 63, local 1, 08015. Barcelona.